CO2 Prestatieladder

Door het recyclen van afvalstoffen vormt Spelt een verbindende schakel in de circulaire economie en zorgt daarmee voor een flinke CO2-besparing in de keten. Ook met onze grondwerkactiviteiten streven wij naar een verlaagde koolstofvoetafdruk. Om dit te waarborgen zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het inzichtelijk maken van onze CO2-Footprint en het reduceren van CO2-uitstoot. Zo dragen wij bij aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.

Hoe reduceren we onze CO2 voetafdruk?

Onze voetafdruk wordt met name bepaald door brandstofverbruik. We zijn daarom actief bezig met het reduceren van het verbruik van fossiele brandstoffen. Samen met onze grootste klanten streven we naar 100% CO2 neutrale dienstverlening.

Dat doen we door gebruik te maken van Best Beschikbare Technieken (BBT), door een goede rittenplanning, stimuleren van Het Nieuwe Rijden en door gebruik te maken van HVO brandstoffen. Het afgelopen jaar heeft de inzet van HVO brandstoffen een reductie van 23 ton CO2 opgeleverd. 

CO2 footprint logo voor het gebruik maken van de co2 prestatieladder

Ook ons energiegebruik wordt steeds groener. We maken gebruik van groene stroom van eigen zonnepanelen. Voor onze reststroom maken we gebruik van WaarborgWind certificaten. Hiermee vermijden we 150 ton koolstofdioxide uitstoot en wordt onze uitstoot voor elektriciteit grotendeels gereduceerd tot nul. Dat betekent ook dat onze EV laadstations 100% groene stroom leveren.

Inzicht in de CO2-Footprint

De CO2-Footprint geeft de CO2-uitstoot weer als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. Onze grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is het verbruik van diesel voor vrachtwagens en machines.

2023 CO2-Footprint
2022 CO2-Footprint
2021 CO2-Footprint
2020 CO2-Footprint
2019 CO2-Footprint

Reductieambitie voor de CO2 prestatieladder

De afgelopen 5 jaar hebben wij onze relatieve CO2-Footprint al met 36% verminderd. Zie hieronder onze plannen van aanpak:

Ons streven is om deze de komende 5 jaar nog verder te verlagen. Wij nemen daarom verdergaande maatregelen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De maatregelen zijn voornamelijk gericht op brandstofverbruik. zie hieronder onze plannen (of ons plan) van aanpak:

  • Routeplanning optimaliseren
  • Optimaliseren zonnepanelen en betere monitoring
  • Start-/stopsystemen op nieuwe vrachtwagens en machines
  • Aanschaf schonere vrachtwagens en machines
  • Meer gebruik maken van LZV-combi’s
  • Gebruik HVO

Sinds 2016 werken we actief aan het verminderen van onze CO2 uitstoot. Dan doen we door: Gebruik van eigen zonne-energie voor afvalsortering ; inkoop WaarborgWind voor de resterende elektriciteitsbehoefte; elektrificering van ons wagenpark; vervanging van ons wagenpart naar schonere en zuinige diesels; gebruik maken van HVO brandstoffen. En met resultaat! Ten opzichte van basisjaar 2016 is onze CO2 uitstoot per ton omzet verminderd met maar liefst 38%. Voor de komende jaren willen we deze nog 10 procent verder verminderen. We zijn ons er van bewust dat dit een ambitieuze doelstelling is. De grote stappen zijn immers al gezet en de volgende stappen worden dan ook steeds kleiner en uitdagender. Verdergaande elektrificatie van zowel ons wagenpark, ons overige materieel en machines is een lange-termijndoel. Daarbij spelen zoals economische factoren een rol als ook technologische belemmeringen zoals vermogen en actieradius. De uitdaging om daar oplossingen voor te vinden gaan we zeker aan.

Hoewel de doelstellingen voor 2023 niet gehaald zijn, is dat geen reden om deze qua ambitie aan te passen. De maatregelen die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen lopen mooi op schema, en we hebben alle vertrouwen dat dit op termijn tot de gewenste resultaten gaat leiden.

Transparantie CO2 prestatieladder

Jaarlijks communiceren wij zowel intern als extern onze CO2-Footprint, onze doelstellingen en onze voorgenomen reductiemaatregelen, zodat medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zich op de hoogte kunnen stellen van onze initiatieven en resultaten.

Participatie

CO2 reduceren doen we niet alleen. Samenwerking op het gebied van CO2-reductie vergroot de impact. Wij nemen daarom actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie. In 2022 hebben we actief deelgenomen aan een studieproject Balanced Score Card van de Hogeschool Inholland. Op de SKAO-website vindt u daarvan verslagen.

Ook nemen wij deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2 van de brancheorganisatie Cumela. Deelname aan dit initiatief betekent dat wij jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijwonen waar kennis over CO2-reductie wordt aangereikt en waar we met andere deelnemers informatie uitwisselen. Door deelname zijn wij beter in staat om onze CO2-emissie te reduceren.