CO2-Prestatieladder

Spelt vormt een verbindende schakel in de circulaire economie door het recyclen van afvalstoffen en zorgt voor een flinke CO2-besparing in de keten. Ook met onze grondwerkactiviteiten proberen wij CO2 te reduceren. Om dit te waarborgen zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het inzichtelijk maken van onze CO2-Footprint en het reduceren van CO2-uitstoot. Zo dragen wij bij aan een aangename leefomgeving voor nu en in de toekomst.

INZICHT IN DE CO2-FOOTPRINT
De CO2-Footprint geeft de CO2-uitstoot weer als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten. Onze grootste veroorzaker van CO2-uitstoot is het verbruik van diesel voor vrachtwagens en machines.

CO2-Footprint 2022
CO2-Footprint 2021
CO2-Footprint 2020
CO2-Footprint 2019

REDUCTIEAMBITIE
Onze ambitie is om onze CO2-Footprint te verlagen. Wij nemen daarom verdergaande maatregelen die bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot. De maatregelen zijn voornamelijk gericht op brandstofverbruik, omdat dit voor ons de grootste veroorzaker is van CO2-uitstoot. Ons doel is om in vijf jaar tijd 10% te reduceren ten opzichte van het jaar 2021. Dit hopen wij te realiseren door een aantal maatregelen te nemen:

  • Routeplanning optimaliseren
  • Optimaliseren zonnepanelen en betere monitoring
  • Start-/stopsystemen op nieuwe vrachtwagens en machines
  • Aanschaf schonere vrachtwagens en machines
  • LZV-combi’s
  • Gebruik HVO
  • Inkoop van groene stroom

Bekijk hier ons plan van aanpak 2023
Bekijk hier ons plan van aanpak 2022
Bekijk hier ons plan van aanpak 2021
Bekijk hier ons plan van aanpak 2020

TRANSPARANTIE
Jaarlijks communiceren wij onze CO2-Footprint, de doelstellingen en maatregelen intern en extern, zodat medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden zich bewust zijn van de grote hoeveelheid CO2-uitstoot.

PARTICIPATIE
CO2 reduceren doen we niet alleen. Samenwerking op het gebied van CO2-reductie vergroot de impact. Wij nemen daarom actief deel aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie. In 2022 hebben we actief deelgenomen aan een studieproject Balanced Score Card van de Hogeschool Inholland. Op de SKAO-website vindt u daarvan verslagen.

Sinds 2018 nemen wij deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2 van de brancheorganisatie Cumela. Deelname aan dit initiatief betekent dat wij jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijwonen waar kennis over CO2-reductie wordt aangereikt en waar we met andere deelnemers informatie uitwisselen. Door deelname zijn wij beter in staat om onze CO2-emissie te reduceren. Suggesties zijn welkom. Neem voor meer informatie over ons CO2-beleid, contact met ons op.

Certificering